मराठी मुळाक्षरे, बाराखडी – mulakshare Barakhadi in Marathi

mulakshare Barakhadi in Marathi

मराठी भाषा चा लेखन देवनागरी लिपीत लिहिला जातो मराठी शिक्षणासाठी मुळाक्षरे बाराखडी– आज या आर्टिकल मध्ये आपण मराठी मुळाक्षरे Marathi mulakshare , बाराखडी Barakhadi यांचे वाचन व मराठी मुळाक्षरे बाराखडी Barakhadi pdf इत्यादी पाहणार आहोत.

मराठी मुळाक्षरे बाराखडी – mulakshare Barakhadi in Marathi

इंग्रजी भाषे प्रमाणेच मराठी मुळाक्षरे सुद्धा दोन भागात विभागण्यात आले आहेत. मुळाक्षरांचे हे प्रकार स्वर व व्यंजन असे आहेत. 

मराठी मुळाक्षरे, बाराखडी – mulakshare Barakhadi in Marathi पुढील प्रमाणे आहेत –

मराठी मुळाक्षरे, बाराखडी स्वर

अ आ इ ई उ ऊ

ए ऐ ओ औ अं अः

मराठी मुळाक्षरे, बाराखडी व्यंजन

क ख ग घ ङ

च छ ज झ ञ

ट ठ ड ढ ण

त थ द ध न

प फ ब भ म

य र ल व

श ष स ह ळ

क्ष ज्ञ

मराठी मुळाक्षरे, बाराखडी वाचन

स्वर

अ अननसा चा

आ आई चा

इ इमारत चा

ई ईडलिंबू चा

उ उंदीर चा

ऊ ऊस चा

 ऋषी चा

ए एडका चा

ऐ ऐरण चा

ओ ओढा चा

औ औषध चा

अं अंजिर चा

अः प्रातःकाल चा

अँ बॅट चा

आँ रॉकेट चा

मराठी मुळाक्षरे, बाराखडी व्यंजन:

क कमळ चा

ख खजिना चा

ग गणपती चा

घ घरटे चा

ङ 

च चहा चा

छ छत्री चा

ज जहाज चा

झ झगा चा

ट टपालपेटी चा

ठ ठसा चा

ड डबा चा

ढ ढग चा

ण बाण चा

त तबला चा

थ थवा चा

द दरवाजा चा

ध धनुष्य चा

न नळ चा

प पतंग चा

फ फळे चा

ब बदक चा

भ भटजी चा

म मगर चा

य यकूत चा

र रस चा

ल लसूण चा

व वड चा

श शहामृग चा

ष षटकोन चा

स ससा चा

ह हरण चा

ळ बाळ चा

क्ष क्षत्रिय चा

ज्ञ ज्ञानेश्वर चा

मराठी मुळाक्षरे, बाराखडी PDF download – mulakshare Barakhadi in Marathi PDF download

Download File

Leave a Comment