1 ते 50 मराठी पाढे | 1 to 50 Marathi Tables

1 ते 50 मराठी पाढे | 1 to 50 Marathi Tables

1 to 50 Marathi Tables 1 ते 50 ही पाढे, 1 ते 50 मधील संख्यांच्या गुणाकारांची सूची आहेत. 1 ते 50 साठी गुणाकार पाढे गणिताच्या समस्या आणि आकडेमोड सोडवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतात. त्यामुळे वेळ न घालवता सुरुवात करूया 1 ते 50 पाढे.

1 ते 10 मराठी पाढे | 1 to 10 Marathi Tables

https://shikshaved.com

१ चा पाढा – 1 Table In Marathi

१×१=१
१×२=२
१×३=३
१×४=४
१×५=५
१×६=६
१×७=७
१×८=८
१×९=९
१×१०=१०

२ चा पाढा – 2 Table In Marathi

२×१=२
२×२=४
२×३=६
२×४=८
२×५=१०
२×६=१२
२×७=१४
२×८=१६
२×९=१८
२×१०=२०

३ चा पाढा – 3 Table In Marathi

३×१=३
३×२=६
३×३=९
३×४=१२
३×५=१५
३×६=१८
३×७=२१
३×८=२४
३×९=१८
३×१०=२०

४ चा पाढा – 4 Table In Marathi

४×१=४
४×२=८
४×३=१२
४×४=१६
४×५=२०
४×६=२४
४×७=२८
४×८=३२
४×९=३६
४×१०=४०

चा पाढा – 5 Table In Marathi

५×१=५
५×२=१०
५×३=१५
५×४=२०
५×५=२५
५×६=३०
५×७=३५
५×८=४०
५×९=४५
५×१०=५०

चा पाढा – 6 Table In Marathi

६×१=६
६×२=१२
६×३=१८
६×४=२४
६×५=३०
६×६=३६
६×७=४२
६×८=४८
६×९=५४
६×१०=६०

७ चा पाढा – 7 Table In Marathi

७×१=७
७×२=१४
७×३=२१
७×४=२८
७×५=३५
७×६=४२
७×७=४९
७×८=५६
७×९=६३
७×१०=७०

८ चा पाढा – 8 Table In Marathi

८×१=८
८×२=१६
८×३=२४
८×४=३२
८×५=४०
८×६=४८
८×७=५६
८×८=६४
८×९=७२
८×१०=८०

९ चा पाढा – 9 Table In Marathi

९×१=९
९×२=१८
९×३=२७
९×४=३६
९×५=४५
९×६=५४
९×७=६३
९×८=७२
९×९=८१
९×१०=९०

10 चा पाढा – 10 Table In Marathi

१०×१=१०
१०×२=२०
१०×३=३०
१०×४=४०
१०×५=५०
१०×६=६०
१०×७=७०
१०×८=७०
१०×९=९०

१०×१०=१००

11 ते 20 मराठी पाढे | 11 to 20 Marathi Tables

1 to 50 Marathi Tables

11 चा पाढा – 11 Table In Marathi

११×१=११
११×२=२२
११×३=३३
११×४=४४
११×५=५५
११×६=६६
११×७=७७
११×८=८८
११×९=९९
११×१०=११०

12 चा पाढा – 12 Table In Marathi

१२×१=१२
१२×२=२४
१२×३=३६
१२×४=४८
१२×५=६०
१२×६=७२
१२×७=८४
१२×८=९६
१२×९=१०८
१२×१०=१२०

13 चा पाढा – 13 Table In Marathi

१३×१=१३
१३×२=२६
१३×३=३९
१३×४=५२
१३×५=६५
१३×६=७८
१३×७=९१
१३×८=१०४
१३×९=११७
१३×१०=१३०

14 चा पाढा – 14 Table In Marathi

१४×१=१४
१४×२=२८
१४×३=४२
१४×४=५६
१४×५=७०
१४×६=८४
१४×७=९८
१४×८=११२
१४×९=१२६
१४×१०=१४०

15 चा पाढा – 15 Table In Marathi

१५×१=१५
१५×२=३०
१५×३=४५
१५×४=६०
१५×५=७५
१५×६=९०
१५×७=१०५
१५×८=१२०
१५×९=१३५
१५×१०=१५०

16 चा पाढा – 16 Table In Marathi

१६×१=१६
१६×२=३२
१६×३=४८
१६×४=६४
१६×५=८०
१६×६=९६
१६×७=११२
१६×८=१२८
१६×९=१४४
१६×१०=१६०

17 चा पाढा – 17 Table In Marathi

१७×१=१७
१७×२=३४
१७×३=५१
१७×४=६८
१७×५=८५
१७×६=१०२
१७×७=११९
१७×८=१३६
१७×९=१५३
१७×१०=१७०

18 चा पाढा – 18 Table In Marathi

१८×१=१८
१८×२=३६
१८×३=५४
१८×४=७२
१८×५=९०
१८×६=१०८
१८×७=१२६
१८×८=१४४
१८×९=१६२
१८×१०=१८०

19 चा पाढा – 19 Table In Marathi

१९×१=१९
१९×२=३८
१९×३=५७
१९×४=७६
१९×५=९५
१९×६=११४
१९×७=१३३
१९×८=१५२
१९×९=१७१
१९×१०=१९०

20 चा पाढा – 20 Table In Marathi

२०×१=२०
२०×२=४०
२०×३=६०
२०×४=८०
२०×५=१००
२०×६=१२०
२०×७=१४०
२०×८=१६०
२०×९=१८०
२०×१०=२००

21 ते 30 मराठी पाढे | 21 to 30 Marathi Tables

1 to 50 Marathi Tables

21 चा पाढा – 21 Table In Marathi

२१×१=२१
२१×२=४२
२१×३=६३
२१×४=८४
२१×५=१०५
२१×६=१२६
२१×७=१४७
२१×८=१६८
२१×९=१८९
२१×१०=२१०

22 चा पाढा – 22 Table In Marathi

२२×१=२२
२२×२=४४
२२×३=६६
२२×४=८८
२२×५=११०
२२×६=१३२
२२×७=१५४
२२×८=१७६
२२×९=१९८
२२×१०=२२०

23 चा पाढा – 23 Table In Marathi

२३×१=२३
२३×२=४६
२३×३=६९
२३×४=९२
२३×५=११५
२३×६=१३८
२३×७=१६१
२३×८=१८४
२३×९=२०७
२३×१०=२३०

24 चा पाढा – 24 Table In Marathi

२४×१=२४
२४×२=४८
२४×३=७२
२४×४=९६
२४×५=१२०
२४×६=१४४
२४×७=१६८
२४×८=१९२
२४×९=२१६
२४×१०=२४०

25 चा पाढा – 25 Table In Marathi

२५×१=२५
२५×२=५०
२५×३=७५
२५×४=१००
२५×५=१२५
२५×६=१५०
२५×७=१७५
२५×८=२००
१५×९=२२५
२५×१०=२५०

26 चा पाढा – 26 Table In Marathi

२६×१=२६
२६×२=५२
२६×३=७८
२६×४=१०४
२६×५=१३०
२६×६=१५६
२६×७=१८२
२६×८=२०८
२६×९=२३४
२६×१०=२६०

27 चा पाढा – 27 Table In Marathi

२७×१=२७
२७×२=५४
२७×३=८१
२७×४=१०८
२७×५=१३५
२७×६=१६२
२७×७=१८९
२७×८=२१६
२७×९=२४३
२७×१०=२७०

28 चा पाढा – 28 Table In Marathi

२८×१=२८
२८×२=५६
२८×३=८४
२८×४=११२
२८×५=१४०
२८×६=१६८
२८×७=१९६
२८×८=२२४
२८×९=२५२
२८×१०=२८०

29 चा पाढा – 29 Table Maths In Marathi

२९×१=२९
२९×२=५८
२९×३=८७
२९×४=११६
२९×५=१४५
२९×६=१७४
२९×७=२०३
२९×८=२३२
२९×९=२६१
२९×१०=२९०

30 चा पाढा – 30 Table In Marathi

३०×१=३०
३०×२=६०
३०×३=९०
३०×४=१२०
३०×५=१५०
३०×६=१८०
३०×७=२१०
३०×८=२४०
३०×९=२७०
३०×१०=३००

31 ते 40 मराठी पाढे | 31 to 40 Marathi Tables

1 to 50 Marathi Tables

31 चा पाढा – 31 Table In Marathi

३१ x १ = ३१
३१ x २ = ६२
३१ x ३ = ९३
३१ x ४ = १२४
३१ x ५ = १५५
३१ x ६ = १८६
३१ x ७ = २१७
३१ x ८ = २४८
३१ x ९ = २७९
३१ x १० = ३१०

32 चा पाढा – 32 Table In Marathi

३२ x १ = ३२
३२ x २ = ६४
३२ x ३ = ९६
३२ x ४ = १२८
३२ x ५ = १६०
३२ x ६ = १९२
३२ x ७ = २२४
३२ x ८ = २५६
३२ x ९ = २८८
३२ x १० = ३२०

33 चा पाढा – 33 Table In Marathi

३३ x १ = ३३
३३ x २ = ६६
३३ x ३ = ९९
३३ x ४ = १३२
३३ x ५ = १६५
३३ x ६ = १९८
३३ x ७ = २३१
३३ x ८ = २६४
३३ x ९ = २९७
३३ x १० = ३३०

34 चा पाढा – 34 Table In Marathi

३४ x १ = ३४
३४ x २ = ६८
३४ x ३ = १०२
३४ x ४ = १३६
३४ x ५ = १७०
३४ x ६ = २०४
३४ x ७ = २३८
३४ x ८ = २७२
३४ x ९ = ३०६
३४ x १० = ३४०

35 चा पाढा – 35 Table In Marathi

३५ x १ = ३५
३५ x २ = ७०
३५ x ३ = १०५
३५ x ४ = १४०
३५ x ५ = १७५
३५ x ६ = २१०
३५ x ७ = २४५
३५ x ८ = २८०
३५ x ९ = ३१५
३५ x १० = ३५०

36 चा पाढा – 36 Table In Marathi

३६ x १ = ३६
३६ x २ = ७२
३६ x ३ = १०८
३६ x ४ = १४४
३६ x ५ = १८०
३६ x ६ = २१६
३६ x ७ = २५२
३६ x ८ = २८८
३६ x ९ = ३२४
३६ x १० = ३६०

37 चा पाढा – 37 Table In Marathi

३७ x १ = ३७
३७ x २ = ७४
३७ x ३ = १११
३७ x ४ = १४८
३७ x ५ = १८५
३७ x ६ = २२२
३७ x ७ = २५९
३७ x ८ = २९६
३७ x ९ = ३३३
३७ x १० = ३७०

38 चा पाढा – 38 Table In Marathi

३८ x १ = ३८
३८ x २ = ७६
३८ x ३ = ११४
३८ x ४ = १५२
३८ x ५ = १९०
३८ x ६ = २२८
३८ x ७ = २६६
३८ x ८ = ३०४
३८ x ९ = ३४२
३८ x १० = ३८०

39 चा पाढा – 39 Table Maths In Marathi

३९ x १ = ३९
३९ x २ = ७८
३९ x ३ = ११७
३९ x ४ = १५६
३९ x ५ = १९५
३९ x ६ = २३४
३९ x ७ = २७३
३९ x ८ = ३१२
३९ x ९ = ३५१
३९ x १० = ३९०

40 चा पाढा – 40 Table In Marathi

४० x १ = ४०
४० x २ = ८०
४० x ३ = १२०
४० x ४ = १६०
४० x ५ = २००
४० x ६ = २४०
४० x ७ = २८०
४० x ८ = ३२०
४० x ९ = ३६०
४० x १० = ४००
 

41 ते 50 मराठी पाढे | 41 to 50 Marathi Tables

1 to 50 Marathi Tables

41 चा पाढा – 41 Table In Marathi

४१ x १ = ४१
४१ x २ = ८२
४१ x ३ = १२३
४१ x ४ = १६४
४१ x ५ = २०५
४१ x ६ = २४६
४१ x ७ = २८७
४१ x ८ = ३२८
४१ x ९ = ३६९
४१ x १० = ४१

42 चा पाढा – 42 Table In Marathi

४२ x १ = ४२
४२ x २ = ८४
४२ x ३ = १२६
४२ x ४ = १६८
४२ x ५ = २१०
४२ x ६ = २५२
४२ x ७ = २९४
४२ x ८ = ३३६
४२ x ९ = ३७८
४२ x १० = ४२०

43 चा पाढा – 43 Table In Marathi

४३ x १ = ४३
४३ x २ = ८६
४३ x ३ = १२९
४३ x ४ = १७२
४३ x ५ = २१५
४३ x ६ = २५८
४३ x ७ = ३०१
४३ x ८ = ३४४
४३ x ९ = ३८७
४३ x १० = ४३०

44 चा पाढा – 44 Table In Marathi

४४ x १ = ४४
४४ x २ = ८८
४४ x ३ = १३२
४४ x ४ = १७६
४४ x ५ = २२०
४४ x ६ = २६४
४४ x ७ = ३०८
४४ x ८ = ३५२
४४ x ९ = ३९६
४४ x १० = ४४०

45 चा पाढा – 45 Table In Marathi

४५ x १ = ४५
४५ x २ = ९०
४५ x ३ = १३५
४५ x ४ = १८०
४५ x ५ = २२५
४५ x ६ = २७०
४५ x ७ = ३१५
४५ x ८ = ३६०
४५ x ९ = ४०५
४५ x १० = ४५०

46 चा पाढा – 46 Table In Marathi

४६ x १ = ४६
४६ x २ = ९२
४६ x ३ = १३८
४६ x ४ = १८४
४६ x ५ = २३०
४६ x ६ = २७६
४६ x ७ = ३२२
४६ x ८ = ३६८
४६ x ९ = ४१४
४६ x १० = ४६०

47 चा पाढा – 47 Table In Marathi

४७ x १ = ४७
४७ x २ = ९४
४७ x ३ = १४१
४७ x ४ = १८८
४७ x ५ = २३५
४७ x ६ = २८२
४७ x ७ = ३२९
४७ x ८ = ३७६
४७ x ९ = ४२३
४७ x १० = ४७०

48 चा पाढा – 48 Table In Marathi

४८ x १ = ४८
४८ x २ = ९६
४८ x ३ = १४४
४८ x ४ = १९२
४८ x ५ = २४०
४८ x ६ = २८८
४८ x ७ = ३३६
४८ x ८ = ३८४
४८ x ९ = ४३२
४८ x १० = ४८०

49 चा पाढा – 49 Table In Marathi

४९ x १ = ४९
४९ x २ = ९८
४९ x ३ = १४७
४९ x ४ = १९६
४९ x ५ = २४५
४९ x ६ = २९४
४९ x ७ = ३४३
४९ x ८ = ३९२
४९ x ९ = ४४१
४९ x १० = ४९०

50 चा पाढा – 50 Table In Marathi

५० x १ = ५०
५० x २ = १००
५० x ३ = १५०
५० x ४ = २००
५० x ५ = २५०
५० x ६ = ३००
५० x ७ = ३५०
५० x ८ = ४००
५० x ९ = ४५०
५० x १० = ५००

1 ते 50 मराठी पाढे डाउनलोड करा | 1 to 50 Marathi Tables Download

 

Leave a Comment